Thuật giải A*

Dưới đây là trích một phần bài tập thực hành Trí tuệ nhân tạo. Lưu đồ và mã giả của thuật giải A* Close hay Examined? Tập hợp Close là tập hợp những đỉnh đã từng có tổng chi phí nhỏ nhất tập hợp Open. Tập hợp Examined là tập hợp những đỉnh đã được […]

Read More